Glijpartij op gedweilde vloer.

Samenvatting

En werkneemster glijdt uit over een natte, net gedweilde vloer. Vergoeding van haar schade wordt door de rechter toegekend omdat de werkgever niet heeft voldaan aan zijn zorgplicht door niet te (laten) waarschuwen voor het feit dat een vloer glad kan zijn door schoonmaakwerkzaamheden.

Feiten

Een werkneemster werkt bij zorginstelling Beweging 3.0. Sinds januari 2010 heeft zij klachten aan haar schouders, is voor 5% arbeidsongeschikt en doet aangepast werk. In mei 2011 meldt zij zich bij de receptie van haar werkgever voor een afspraak met de arboverpleegkundige. De receptioniste vraagt om te wachten in de gang bij de spreekkamer. Als de werkneemster daar naar toe loopt glijdt zij uit op de zojuist gedweilde vloer. Zij probeert haar val te breken maar bezeert haar rechterenkel en breekt haar linkerpols. Zowel de werkgever als diens verzekeraar wijzen aansprakelijkheid af. De arbeidsovereenkomst is in mei 2014 ontbonden. De werkneemster wil dat de (ex)werkgever aansprakelijk wordt gesteld voor haar schade.  

Oordeel kantonrechter

Volgens de kantonrechter bestaat over de toedracht van het bedrijfsongeval geen verschil van mening en heeft de werkneemster schade geleden. Nu staat centraal de vraag, wie aansprakelijk is voor die schade. Artikel 7:658 lid 1 BW vergt een hoog veiligheidsniveau van werkruimte, werktuigen en gereedschappen, alsmede van de organisatie van het werk. De werkgever moet die maatregelen treffen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ongevallen, in relatie met het werk, te voorkomen. Dat betekent een ruime zorgplicht, waaraan de werkgever niet snel heeft voldaan. Maar het artikel beoogt geen absolute waarborg te scheppen voor de bescherming van de werknemer tegen gevaar. Welke veiligheidsmaatregelen mogen worden verlangd is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.
 

In dit geval vindt de kantonrechter, dat de werkgever niet heeft voldaan aan zijn zorgplicht door niet te (laten) waarschuwen voor het feit dat een vloer glad kan zijn door schoonmaakwerkzaamheden. Een net gedweilde vloer kan glad zijn. Daarvoor moet gewaarschuwd worden. De gladde vloer in combinatie met het ontbreken van een waarschuwing (in de vorm van een waarschuwingsbordje) hebben het ongeval veroorzaakt. Dat de werkgever die schoonmaakwerkzaamheden uitbesteedt is daarbij niet relevant in de verhouding tussen de werkneemster en Beweging 3.0 als haar werkgever. Het uitbesteden van het schoonmaakwerk is immers een keuze van de werkgever en komt daarmee voor zijn rekening. Diens verweer dat in dit geval  “een keer is vergeten” een (uitklapbaar) waarschuwingsbordje te plaatsen, betekent niet, dat hij wel aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Daarmee is de werkgever (en diens verzekeraar) aansprakelijk voor de schade.

Aantekening

Beweging 3.0 en verzekeraar de Goudse zijn van mening dat Beweging 3.0 niet aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval. Zij voeren daartoe aan dat in artikel 7:658 BW geen risicoaansprakelijkheid is neergelegd. Daarnaast is Beweging 3.0 zorgvuldig geweest bij de selectie van het schoonmaakbedrijf. En als een medewerker van dit schoonmaakbedrijf tegen de gangbare praktijk in een keer vergeet een waarschuwingsbordje te plaatsen, dan valt Beweging 3.0 daarvan in redelijkheid geen verwijt maken.
De kantonrechter ziet dit anders. Artikel 7:658 lid 1 BW vereist een hoog veiligheidsniveau van de betrokken werkruimte, werktuigen en gereedschappen, alsmede van de organisatie van de betrokken werkzaamheden (HR 11 april 2008, NJ 2008/465). Beweging 3.0 is als werkgever op grond van artikel 7:658 BW dus gehouden die maatregelen te treffen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ongevallen, die zich bij de uitoefening door de werknemer van zijn werkzaamheden zouden kunnen voordoen, te voorkomen. Artikel 7:658 BW houdt een ruime zorgplicht in. Niet snel kan worden aangenomen dat de werkgever daaraan heeft voldaan en dus niet aansprakelijk is voor door de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden geleden schade.
 

Op grond van artikel 7:658 lid 2 BW is de werkgever ten opzichte van de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de werkgever aantoont dat hij aan de in het eerste lid van artikel 7:658 BW genoemde zorgplicht heeft voldaan of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. De kantonrechter is van oordeel dat Beweging 3.0 door niet te (laten) waarschuwen voor het feit dat een vloer in haar pand glad kan zijn als gevolg van schoonmaakwerkzaamheden (dweilen), niet heeft voldaan aan zijn zorgplicht.
 

Deze uitspraak staat niet op zich. Al in 1995 sprak de kantonrechter uit, dat de werkgever niet aan zijn zorgplicht had voldaan toen een werkneemster uitgleed over een zojuist gedweilde vloer (Ktr Apeldoorn, 7 juni 2000, Prg 2000, 5501). Opvallend in deze zaak was overigens, dat het slachtoffer degene was, die deze vloer net zelf had gedweild. In deze zaak had de werkgever aangevoerd is dat er instructies waren gegeven en dat van tijd tot tijd bijscholing plaats vond. Maar de rechter verwierp dit verweer met het argument, dat het een ervaringsgegeven is, dat de waarde van instructies betrekkelijk is omdat instructies niet altijd worden opgevolgd of dat het opvolgen van de gegeven instructies in de versloffing geraakt.
 

En nog onlangs werd de eis tot schadevergoeding toegekend van een buitenlandse werkneemster die uit was gegleden over gelekte koffiedrab. De rechter oordeelde, dat het schoonmaakbedrijf onvoldoende had gedaan om het gevaar voor uitglijden tegen te gaan (Rb Rotterdam, 29 september 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:5867).

Conclusie

Het risico van uitglijden op een natte (tegel)vloer is groter dan men vaak denk. Zorg dus in voorkomende gevallen voor duidelijke waarschuwing of beter nog: sluit indien mogelijk het natte gedeelte tijdelijk af.

 Kantonrechter Amersfoort, 25 juni 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:4759