Veiligheidsregels hebben de hoogste prioriteit.

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een werknemer, belast met leidinggevende taken, die de veiligheidsvoorschriften niet heeft nageleefd. Het verzoek wordt toegewezen omdat de rechter oordeelt, dat in petrochemische industrie alles wat met veiligheid te maken heeft van hoogste prioriteit is. Dat veel werkzaamheden onder hectische omstandigheden dienen te worden uitgevoerd, is reden temeer, zeker voor een leidinggevende, om extra alert te zijn op naleving van de veiligheidsvoorschriften. Iedere vorm van routinematig werken en/of een mate van bedrijfsblindheid dient te worden vermeden. De werkgever heeft veel oog voor veiligheid en draagt dit haar werknemers ook uit. De werknemer was op de hoogte van het sanctiebeleid van werkgever. Wel wordt de werknemer gezien de duur van het dienstverband en zijn staat van dienst een ruime ontslagvergoeding toegekend.

De feiten

Een man, bijna 50 jaar oud, werkt al 20 jaar als Senior Machinist bij een industrieel reinigingsbedrijf. Hij geeft ook leiding aan een groep medewerkers die reinigingswerk uitvoeren bij een chemisch concern. De werknemer heeft zich in de loop van enkele jaren diverse malen niet gehouden aan de veiligheidsvoorschriften. De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Hij voert aan dat veiligheid bij de uitvoering van de werkzaamheden een zeer grote rol speelt en dat werkvergunning belangrijk zijn. Daarin staan immers de te nemen veiligheidsmaatregelen. In april 2008 heeft de werknemer een eerste officiële waarschuwing gekregen, nadat hij wegens werken zonder vergunning door de opdrachtgever voor één maand van het terrein was gezet. In september van dat jaar heeft hij een tweede waarschuwing gekregen omdat hij verboden werkzaamheden deed aan een drukvacuumwagen. In maart 2010 heeft hij in plaats van een vergunning te vragen een eigen risico-inschatting gemaakt. Hij heeft een derde waarschuwing gekregen met de aanzegging dat ontbinding van de arbeidsovereenkomst zou worden gevraagd. De dag voor het laatste incident was een bijeenkomst gehouden om de bewustwording van taken op het gebied van veiligheid van de leidinggevenden aan de oparationele dienst te verhogen. De werknemer heeft aangevoerd, dat veiligheidsvoorschriften moeten worden nageleefd, maar dat die in de praktijk niet altijd uitvoerbaar zijn. Het was vaak hectisch en door gebrekkige planning moest vaak worden gewerkt onder hoge tijdsdruk. Verder vecht hij de gegeven waarschuwingen aan. En ten slotte vindt hij ontbinding een te zwaar middel.  

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter stelt voorop dat in de petrochemische industrie - naar algemeen bekend is - alles wat met veiligheid te maken heeft van de hoogste prioriteit is. Dat geldt zeker ook voor een bedrijf als van de opdrachtgever, dat is gevestigd bij woonwijken, een aantal grote steden en een vliegveld. Van werknemers die op dat terrein werken mag dan ook verlangd worden dat zij zich stipt aan de veiligheidseisen houden. Dat veel werkzaamheden onder hectische omstandigheden moeten worden uitgevoerd, is een reden temeer, zeker voor een leidinggevende, om extra alert te zijn op de naleving van de veiligheidsvoorschriften. Wel moet de werkgever er voor waken dat bij een ervaren werknemer routinematig werken of (een mate van) bedrijfsblindheid ontstaat die tot gevolg heeft dat er té los met veiligheidsvoorschriften wordt omgegaan. De werkgever heeft veel oog voor veiligheid en draagt dit bij haar werknemers ook uit. De werknemer was voldoende op de hoogte van het sanctiebeleid. Omdat in petrochemische industrie alles wat met veiligheid te maken heeft van hoogste prioriteit is wordt het ontbindingsverzoek toegewezen. Maar de werknemer wordt wel, gezien de duur van het dienstverband en zijn op zich goede staat van dienst, een vergoeding van 72.000 euro toegekend. 

Noot

Een 49-jarige machinist wordt ontslagen omdat hij tot vier maal toe de veiligheidsmaatregelen bij een chemisch bedrijf heeft overtreden. Wel krijgt de man een ruime ontslagvergoeding van ruim 72.000 Euro (bij een bruto maandsalaris van € 2500), onder meer wegens zijn lange  dienstverband en goede staat van dienst. Volgens de werkgever zijn er in een periode van zes jaren zeker vier veiligheidsincidenten geweest die de man heeft veroorzaakt. In één geval was er sprake van een risicomelding door de opdrachtgever. Ongevallen zijn er overigens niet voorgevallen.

 

Volgens advocaat was het ontslag onterecht wegens zowel formele als inhoudelijke redenen. Zo zou de werkgever de regels rond officiële waarschuwingen niet goed hebben uitgevoerd. En ook zijn er een aantal overtredingen gebeurd omdat er 'in haast en optiek gereageerd moest worden'. In de praktijk komt dit vaker voor, maar de rechtbank heeft daar kennelijk geen boodschap aan. Die vindt de overtredingen dermate ernstig dat het arbeidscontract wegens gewichtige redenen ontbonden moet worden.

 

Met de veiligheidvoorschriften wordt wel vaker de hand gelicht, zeker als er sprake is van haast of grote werkdruk. Zo lang alles goed gaat wordt er vaak ook niet ingegrepen door het directe toezicht omdat het werk immers niet stagneert. Maar daardoor kan op termijn wel een situatie kan ontstaan waarbij de werknemer denkt, dat afwijken van de norm onder bepaalde condities wel is toegestaan. Daarom moet aan veiligheidsregels, zeker als die dienen om een groot afbreukrisico te voorkomen, ook strikt worden opgevolgd en mag met die regels geen loopje worden genomen. De uitspraak in deze zaak bevestigt dit eens te meer.

 

Veiligheidsvoorschriften zijn er om nageleefd te worden. Niet naleving wegens haast of grote werkdruk wordt niet als een excuus gezien en kan aanleiding zijn tot ontslag.

 Ktr Sittard-Geleen, 12 mei 2010, LJN: BM7053