Boete ondanks CE-markering.

Bij het legen van een trommel van een machine raakt een werknemer bekneld tussen de aandrijfwielen. Deze waren niet beveiligd terwijl er wel gevaar voor beknelling bestond. Daarom legt de arbeidsinspectie een boete op van 10.800 Euro. Ondanks beroep van de werkgever op de CE-markering oordeelt de rechtbank dat de machine niet voldeed aan de bepalingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Feiten

Bij een bedrijf worden aan een "Spinningslijn" metaalproducten verzinkt De machine is in 2007 opgebouwd uit verschillende onderdelen. Aan een van die onderdelen, een trommelaggregaat raakt in april 2007 een ingeleende arbeidskracht bij het legen van een trommel met zijn hand bekneld tussen de draaiende aandrijfwielen. Die waren niet voorzien van een scherm of anderszins beveiligd. De Arbeidsinspectie legt een boete op van 10.800 Euro. Bezwaar is vergeefs en de werkgever gaat in beroep bij de rechter.

Oordeel rechtbank

De werkgever voert aan dat de machine was voorzien van een CE-marking, vergezeld van een EG-verklaring van overeenstemming, conform artikel 5, eerste lid, Machinerichtlijn. De daarbij behorende voorschriften zijn opgevolgd. Daarmee wordt dan vermoed dat de machine voldeed aan het voorschrift dat het eventuele gevaar van draaiende delen zoveel mogelijk wordt voorkomen. Maar de rechtbank is van oordeel, dat dit vermoeden wordt weerlegd door de bevindingen van de Arbeidsinspectie. De tandwielen waren eenvoudig te bereiken, tussen de bedieningsplaats en de trommel was geen beveiligingsinrichting en de schakelaar hoefde niet vastgehouden te worden als de trommel draaide. De aandrijftandwielen konden eenvoudig met de hand bereikt worden. Daarmee is artikel 7.7, eerste lid, Arbobesluit overtreden. Als de werkgever vindt, dat dit hem niet verweten kan worden moet hij dit aannemelijk maken. De rechtbank is echter van oordeel, dat de werkgever daarin niet is geslaagd. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de werkgever, om te zorgen dat de bepalingen van het Arbobesluit worden nageleefd. Hij kan zich daaraan niet onttrekken door een beroep te doen op het feit, dat de Arbodienst het gevaar in de risico-inventarisatie niet heeft onderkend. Hij had het knelgevaar, dat duidelijk zichtbaar was, kunnen en moeten constateren. Ook de CE-markering ontslaat de werkgever niet van zijn algemene zorg- en onderzoeksverplichting met betrekking tot de machine. Volgens de werkgever is de boete in strijd met de machinerichtlijn. Die richt zich echter op de fabrikant en importeur om handelsbelemmeringen te voorkomen. Maar dan kunnen nog steeds op nationaal niveau aanvullende voorschriften worden gesteld met betrekking tot het veilig gebruik van nieuw in gebruik genomen machines, mits dat niet leidt tot (nieuwe) producteisen. Die voorschriften staan in het Arbobesluit. Tenslotte acht de rechtbank het niet aannemelijk, dat de werknemer was geÔnstrueerd en tegen de instructies heeft gehandeld, zeker nu de bedieningsinstructie van de trommel ontbrak. De boete is daarom terecht en het beroep wordt afgewezen.

Aantekening

Volgens de rechtbank is het vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) dat overtreding van artikel 7.7, eerste lid, van het Arbobesluit wordt aangemerkt als een beboetbaar feit zonder dat daartoe opzet of schuld is vereist. Daarmee staat de overtreding vast, als aan de materiŽle voorschriften van dat artikel niet is voldaan. De rechtbank verwijst in dit kader bijvoorbeeld naar een uitspraak van de ABRvS van 16 mei 2007 (zie LJN: BA5215).

De machine was voorzien van een CE-marking, vergezeld van een EG-verklaring van overeenstemming, als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Machinerichtlijn. Verder werd de machine overeenkomstig de daarbij behorende gebruiksvoorschriften gebruikt. Dat betekent dat op grond van artikel 7.2, eerste lid, van het Arbobesluit de machine wordt vermoed te voldoen aan de in artikel 7.7, eerste lid, van het Arbobesluit neergelegde eis dat, indien de bewegende delen van een arbeidsmiddel gevaar opleveren, zij zijn voorzien van zodanige schermen of beveiligingsinrichtingen, dat het gevaar zoveel mogelijk wordt voorkomen. Maar de rechtbank is van oordeel dat dit vermoeden wordt weerlegd door de bevindingen van de inspecteur van de Arbeidsinspectie, neergelegd in het Ongevallenboeterapport van juli 2007. Daaruit blijkt dat de afstand tussen de schakelaar en het dichtstbijzijnde aandrijftandwiel ongeveer 90 centimeter was. Verder waren de tandwielen eenvoudig te bereiken en ontbrak een beveiligingsinrichting tussen de bedieningsplaats en de trommel. Tenslotte hoefde de schakelaar niet vastgehouden te worden als de trommel werd getornd. Bovendien konden de aandrijfwielen eenvoudig met de hand bereikt worden. Met dit alles is het voorschrift van art. 7.3.Arbobesluit overtreden.

Een en ander had voorkomen kunnen worden als de werkgever voor de ingebruikname van de machine een risico inventarisatie en evaluatie voor deze machine had uitgevoerd.

(Rb Leeuwarden, 2 oktober 2008, LJN BF5065)