Werkgever aansprakelijkheid voor ongeval met gehuurde cementpomp.

Een werknemer krijgt door het springen van een slang van een gehuurde cementpomp cement in zijn oog. Zijn oog raakt ernstig beschadigd en de werknemer vordert schadevergoeding. De werkgever gaat failliet en de rechten op de claim worden aan de werknemer overgedragen. De verzekeraar acht de werkgever niet aansprakelijk omdat de pomp gehuurd is. De rechter denkt daar echter anders over en de claim wordt toegekend.

De feiten

Een werknemer, in dienst als bedrijfsleider/uitvoerder krijgt tijdens het verpompen van cement met een cementpomp met grote kracht cementresten in zijn linkeroog. Of het oog weer zal normaal zal kunnen functioneren is onduidelijk. De pomp is door Van der Hoek BV verhuurd aan zijn werkgever, All Conserving (verder AC). AC is verzekerd bij Zürich. Het ongeval is veroorzaakt doordat de cementpomp een gebrek vertoonde. Voorafgaand aan het ongeval had de werknemer al enkele storingen aan de pomp verholpen. Een paar dagen na het ongeval heeft de werkgever Van der Hoek gesteld dat het ongeval is veroorzaakt doordat de slangen van de pomp niet goed werkten. Van der Hoek is gevraagd met een gedegen financieel voorstel te komen. De rechten uit de verzekeringsovereenkomst tussen AC – die inmiddels failliet is - en verzekeraar Zürich zijn aan de werknemer overgedragen. Die heeft vervolgens Zürich voor zijn schade aansprakelijk gesteld.

Standpunt werknemer

De werknemer stelt zijn werkgever aansprakelijk voor de schade en die moet door de verzekeraar worden betaald.

Standpunt verzekeraar

Zürich vindt dat ex-werkgever All Conserving niet aansprakelijk is voor het gebrekkig functioneren van de gehuurde cementpomp omdat dit functioneren nu eenmaal niet valt onder de zorgverplichting van artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek.

De uitspraak

De Hoge Raad stelt eerst vast, dat de overdracht van de rechten op de verzekeringspenningen rechtsgeldig is gedaan. Volgens de Hoge Raad is de werkgever op grond van artikel 7:658 lid 1 Burgerlijk Wetboek verplicht om werktuigen en gereedschappen ter beschikking te stellen en zodanig te onderhouden dat zij geen gevaar opleveren. Daartoe moet hij de juiste maatregelen treffen en zodanig aanwijzingen geven dat dit redelijkerwijs veilig kan gebeuren. Dat betekent niet, dat het wat betreft eigen materiaal of materiaal van anderen gaat om een absolute zorgverplichting. Wat die zorgplicht precies inhoudt zal afhangen van de omstandigheden van het geval.
Het hof heeft terecht benadrukt dat die zorgplicht zich met name doet gelden als het zoals hier gaat om werktuigen die naar hun aard bijzondere veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. De werknemer was, gezien zijn functie, bevoegd om dergelijke machines in te huren en tevens belast met het toezicht op de veiligheid. Maar dat ontslaat AC nog niet van zijn zorgverplichting. Omdat er geen enkele aanwijzing of instructie was gegeven voor het veilig gebruik is daar niet aan voldaan. Het verweer van de werkgever dat er wel algemene veiligheidsinstructies waren gegeven wordt verworpen. AC heeft de werknemer namelijk niet specifiek opgedragen om de cementpomp voorafgaand aan het gebruik ervan op staat van onderhoud en veiligheid te controleren. Niet uit te sluiten valt dat het ongeval niet zou hebben plaatsgevonden als hij dat wel zou hebben gedaan. Het beroep van de verzekeraar / AC wordt verworpen.

Aantekening

De zorgverplichting van art. 7:658 BW houdt ook in, dat op een werkgever die geen gebruik maakt van eigen werktuigen en gereedschappen, maar die huurt van een derde, toch een zorgplicht rust. Hij moet ook dan zich er van te overtuigen dat de werktuigen en gereedschappen die hij ter beschikking stelt, in goede staat van onderhoud verkeren en niet onveilig zijn. Dat houdt tevens in, dat hij daarvoor de nodige aanwijzingen geeft. In deze uitspraak wordt er nog eens de nadruk op gelegd dat dit van nog groter belang is als het gaat om werktuigen die naar hun aard een veiligheidsrisico meebrengen.

Bron: Hoge Raad 20 januari 2006, LJN AT6013