Uitspraak in het vizier

Op deze pagina wordt regelmatig een uitspraak geplaatst die van bijzondere waarde is voor de (rechts)praktijk, met name op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid. Voor uitspraken uit de dagelijkse praktijk van arbeidsomstandigheden en veiligheid verwijs ik naar de website van de NVVK, Jurisprudentie, Actueel en Archief. Deze site wordt elke maand door mij aangevuld met recente jurisprudentie. Daarnaast wordt in het tijdschrift Arbo Actueel elke veertien dagen de meest actuele rechtspraak op dit gebied opgenomen.

Geen ontslag ondanks ongepaste WhatsApp naar stagiaire.

 Een stagiaire wordt na een sollicitatiegesprek via WhatsApp onheus benaderd door een van deelnemers aan het gesprek. De werkgever verzoekt wegens seksuele intimidatie ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De rechter ziet het gebeurde als een incident en wijst het verzoek af.

Feiten

Een man is lid van het managementteam van een groot accountantskantoor (ruim 200 medewerkers) en geeft daarin leiding aan een tiental medewerkers. Op 30 juni 2017 is hij aanwezig bij een sollicitatiegesprek van een twintigjarige student-stagiaire. Op 3 juli 2017 zoekt hij via WhatsApp contact met deze studente. Na enkele inleidende appjes vertelt hij haar, dat ze er fantastisch uitzag: Daarna appt hij haar met de vraag, of ze vaker zulke hakken aan heeft en of je daar ook op kunt dansen. De studente heeft daarna niet meer gereageerd op de appjes van de man. De leidinggevende stuurt haar ook nog een vriendschapsverzoek via snapchat. De studente meldt de incidenten op haar school die dit weer doorgeeft aan de de werkgever. De leidinggevende wordt geschorst en de werkgever verzoekt de rechter om ontbinding van de arbeids­overeenkomst, primair op grond van verwijtbaar handelen en secundair op grond van een verstoorde arbeidsverhouding.

 Oordeel kantonrechter

De kantonrechter overweegt dat tijdens het versturen van de WhatsApp-berichten er sprake was van een - op zijn minst - ongelijke relatie tussen de leidinggevende en de studente. De leidinggevende heeft zich ook de middag na het sollicitatiegesprek telefonisch jegens een collega, in reactie op diens vraag naar het verloop van het gesprek, aanvankelijk enkel heeft uitgelaten over het uiterlijk van de studente. De gedragingen van de leidinggevende zijn - mede gelet op zijn management­functie en daarmee de voorbeeldfunctie die hij bekleedt en de ongelijke verhouding tussen hem en de studente - wel degelijk verwijtbaar. Maar dit handelen is niet dusdanig verwijtbaar dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Volgens de rechter is er geen sprake van handelingen met een hardnekkig en herhaald ongewenst en (seksueel) intimiderend karakter, maar van een incident. De leidinggevende is niet van tevoren gewaarschuwd dat zijn gedrag tot het einde van de arbeidsovereenkomst zou leiden. Dat de school om adequaat ingrijpen heeft verzocht, betekent niet dat de werkgever de arbeidsovereenkomst dient te beëindigen. De arbeidsverhouding is ook niet dusdanig verstoord dat voortzetting daarvan niet van de werkgever kan worden gevergd. De werkgever heeft de zaken onnodig op scherp gesteld. Mede gelet op de constructieve intentie van de leidinggevende moet het mogelijk zijn om de verhoudingen te normaliseren. Het ontbindingsverzoek wordt afgewezen.

Aantekening

Het bedrijf voert een privacy beleid en heeft dit vastgelegd in het Personeelshandboek. De leidinggevende heeft dit handboek ook ontvangen. Daarin staat, voor zover in dit verband van belang, het volgende:

 

Art. 7.10

Medewerkers respecteren degene tot wie zij zich richten op sociale netwerksites. Etnische laster, persoonlijke beledigingen en obsceniteit zijn niet geoorloofd. De privacy van anderen wordt gerespecteerd. (…)
 

Art. 8.6

Voorts zijn een aantal handelingen niet toegestaan:
- deelnemen aan communicatie die strijdig is met wet- en/of regelgeving en aantasting van onze integriteit of goede naam kan opleveren. (…)
- het verzenden of publiceren van berichten met een (seksueel) intimiderende inhoud; (…)

 

En onder hoofdstuk 11, Maatregelen, staat:

 

Art. 11.2;

Gebruik dat een overtreding van deze regeling of andere wet- en/of regelgeving op levert, kan worden gesanctioneerd. (…). Sancties kunnen zijn: een berisping, het opleggen van een boete van minimaal € 250 en maximaal € 5.000 en/of het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. (…)".

 

De bepalingen zijn helder en laten geen misverstand bestaan wat wel en niet als geoorloofd wordt gezien. Ook de sancties staan helder beschreven. Waar het echter in deze zaak mis gaat, is dat de werkgever direct grijpt naar het zwaarste sanctiemiddel: beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter gaat echter mee in het verweer van de werknemer. Die heeft aangevoerd dat sprake was van een eenmalig incident. Door de hele kwestie is de arbeidsverhouding er niet beter op geworden maar is geen sprake van een verstoring die zodanig is, dat continuering van het dienstverband niet mogelijk is. De werkgever heeft geen enkele poging gedaan om de verstoring die is opgetreden te herstellen, terwijl herstel wat de werknemer betreft zonder meer nog mogelijk is. De kantonrechter is het met de werknemer eens, dat de manier waarop de werkgever met de klacht is omgegaan - onder andere door het inschakelen van de Vennotenraad - de kwestie alleen maar nodeloos groter heeft gemaakt, terwijl de werknemer niet de kans heeft gehad zijn kant van de zaak te belichten. Kortom: van hoor en wederhoor was geen sprake, er werd direct gegrepen naar het zwaarste sanctiemiddel. De rechter ziet dan ook geen reden voor ontslag op e-grond, verwijtbaar handelen of nalaten (e-grond), doorgaans als gevolg van een gebeurtenis die grenst aan een grond waarop ontslag op staande voet kan worden gegeven. Bijvoorbeeld bij belediging of geweld jegens de werkgever of collega’s, of het veelvuldig niet nakomen van instructies of verplichtingen voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst. Of ongewenst intimiteiten.

 

Opgemerkt wordt dat de werkgever, op grond van artikel 3 Arbowet, een beleid moet voeren om psycho sociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Wat wordt verstaan onder PSA is gedefinieerd in Arbowet art. 1, derde lid onder e: de factoren direct of indirect onderscheid met inbegrip van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk, in de arbeidssituatie die stress teweeg brengen.

 

Wettelijk kader:

Artikel 7:646 lid 6 en 8, 7:669 en 7:671b Burgerlijk Wetboek
Artikel 3 Arbeidsomstandighedenwet

Bron: Ktr Leeuwarden, 27 september 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:3709

Uitspraken Historie

Bron / Datum
Vindplaats
Onderwerp
Rb Amsterdam, 19 sept 2017 ECLI:NL:RBAMS:2017:6795 Hoofdaannemer en steigerbouwer moeten bijdragen aan kosten ongeval
Ktr Den Bosch, 1 juni 2017 ECLI:NL:RBOBR:2017:3039 Onzekerheid ongevalsoorzaak komt niet ten laste van werknemer
HR, 2 juni 2017 ECLI:NL:HR:2017:987
(JAR 2017, 171)
Arbeidsinspectie heeft niet gefaald bij toezicht asbestwerkzaamheden
CvdRM, 30 mrt 2017 Oordeelnr. 2017-37 Discriminatie wegens zwangerschap
RB Breda, 12 jan 2017 ECLI:NL:RBZWB:2017:184 Afvalcontainer is een arbeidsmiddel.
GH Den Bosch, 01 dec 2017 ECLI:NL:GHSHE:2016:5341 Voorschrift niet concreet genoeg: ontslag teruggedraaid.
Ktr Rotterdam, 2 dec 2016 ECLI:NL:RBROT:2016:9265 Onrechtmatige daad bij graafwerk
Rb Arnhem, 22 dec 2016 ECLI:NL:RBGEL:2016:7014 Dodelijk ongeval door schoonmaken van draaiende machine
Rb Zwolle, 09 aug 2016 ECLI:NL:RBOVE:2016:3086 Matiging boete voor heftruckongeval
GH Amsterdam, 24 mei 2016 ECLI:NL:GHAMS:2016:2005 Kelderluikcriteria getoetst aan val uit ziekenhuisbed
Rb Den Haag, 25 mei 2016 ECLI:NL:RBDHA:2016:6124 Brand in de meterkast
Kr Roermond, 23 dec 2015 JAR 2016, 84 Bloedtest op werk in strijd met persoonlijke integriteit
Rb Den Bosch, 24 mrt 2016 ECLI:NL:RBOBR:2016:912 Gevallen van rijdende aanhanger
Rb Overijssel, 01 feb 2016 ECLI:NL:RBOVE:2016:384 Asbestzaak en feitelijk leiding geven
Hof Arnhem, 26 aug 2014 ECLI:NL:GHARL:2014:6672 Hoofdaannemer én onderaannemer aansprakelijk voor ongeval uitzendkracht
Ktr Arnhem, 31 aug 2015 ECLI:NL:RBGEL:2015:5786 Ongeval in rijdende ambulance
Rb Zeeland-West-Brabant,
20 apr 2015 en 13 mei 2015
ECLI:NL:RBZWB:2015:2952
ECLI:NL:RBZWB:2015:3493
Veiligheidszorgsysteem: VCA* of gelijkwaardig?
Rb Rotterdam, 17 juni 2015 ECLI:NL:RBROT:2015:5641 Scheepswerf niet aansprakelijk voor brand partyschip
Rb Breda, 6 nov 2014 ECLI:NL:RBZWB:2014:7762 Matiging boete wegens schending evenredigheidsbeginsel
Hof Den Bosch, 31 maart 2015 ECLI:NL:GHSHE:2015:1104 Geen antislipzolen in zwembad
Hof Arnhem, 11 feb 2014 ECLI:NL:GHARL:2014:956 Gevallen over stofzuigerslang
HR, 5 dec 2014 ECLI:NL:HR:2014:3519 Teen kwijt bij lossen vracht.
Rb Den Haag, 20 mei 2014 ECLI:NL:GHDHA:2014:1661 Werkgever niet aansprakelijk voor val over gemorste koffieglijpartij op gedweilde vloer.
Ktr Amersfoort, 25 juni 2014 ECLI:NL:RBMNE:2014:4759 Glijpartij op gedweilde vloer.
RvS, 15 okt 2014 ECLI:NL:RVS:2014:3713 V&G plan ontslaat uitvoerder niet van eigen verantwoordelijkheid.
Rb Den Haag, 16 mei 2014 ECLI:NL:RBDHA:2014:6050 Gevangenisstraf voor fraudeur VCA-certificaten.
Ktr Tilburg, 18 aug 2014 ECLI:NL:RBZWB:2014:5966 Gevallen valkenier
Hof Den Haag, 5 aug 2014 ECLI:NL:GHDHA:2014:2519;
JAR 2014/226
Inlenend bedrijf zelf aansprakelijk voor schade.
Hof Den Bosch, 3 juni 2014 ECLI:NL:GHSHE:2014:1634 Stommiteit is nog geen bewuste roekloosheid!
Hof Den Haag, 25 febr 2014 ECLI:NL:GHDHA:2014:1524 Uitsluiting aansprakelijkheid door terreinborden? 
RvS, 08 jan 2014 ECLI:NL:RVS:2014:2 Zaagmachine onvoldoende afgeschermd.
Rb Rotterdam, 29 sept 2013 ECLI:NL:RBROT:2013:5867 Niet waarschuwen maar opruimen! 
Hof Den Bosch, 10 sept 2013 ECLI:NL:GHSHE:2013:4196 Kind valt van Container.
Rb Den Haag, 03 mei 2013 ECLI:NL:RBDHA:2013:CA3806 Inspraak stoffenbeoordeling REACH. 
RvS, Bestuursr. 13 maart 2013 LJN: BZ4006 Werkgever blijft zelf verantwoordelijk voor de veiligheid
RvS, 30 jan 2013 LJN: BY9911 Lijn van valgordel ondeugdelijk bevestigd
Rb Breda, 21 dec 2012 LJN: BY7000 Veroordeling directeur Chemie-Pack
HR, 23-03-2012 LJN: BV0616:JAR 2012, 110
RvdW 2012, 447
Opdrachtgever aansprakelijk voor ongeval zzp-er
Rb Den Haag, 16 mei 2012 LJN: BW7278

Wegschietende spijker.

HR, 22 juni 2012 LJN BW0393

Einduitspraak in zaak NEN-normen

Rb Rotterdam, 19 jan 2012 Arboprof Ongeval door val van ladder
Rb Den Bosch, 22 dec 2011 LJN: BV0172 Buurtvereniging ten onrechte beboet voor ongeval vrijwilliger
Hof Den Bosch, 12 juli 2011

Prg 2011, 214;LJN BR1513;

JAR 2011, 243

Onveilige transportband
Hof Amsterdam, 29 maart 2011

JAR 2011, 148:LJN: BQ2718

Manege aansprakelijk voor letsel vrijwilligster
Rb Utrecht, 18 oktober 2010 LJN: BO1022 Coördinatie op bouwplaats onvoldoende
Rb Middelburg, 29 sept 2010 LJN: BO0460 Chauffeur vorkheftruck niet schuldig aan ongeval
RvS, 30 juni 2010 LJN BM9661 Boete onterecht aan werkgever opgelegd
Ktr Sittard-Geleen, 12 mei 2010 LJN BM7053 Veiligheidsregels hebben de hoogste prioriteit
Rb Utrecht, 25 april 2010 LJN BN2963 Opdrachtgever aansprakelijk voor ongeval
RvS,17 feb 2010 LJN BL4120 Werkgever beboet voor gebruik onveilig arbeidsmiddel
Rb Middelburg, 30 sept 2009 LJN BK0742 Fatale val van heftruck 
Ktr Deventer, 14 juli 2009 LJN BJ6959 Ontslag wegens negeren (werk)instructies
Hof Leeuwarden, 03 febr 2009 JAR 2009, 74 Ladder moet veilig zijn
Rb Leeuwarden, 02 okt 2008 LJN BF5065 Boete ondanks CE-markering
Rb Zwolle, 17 sept 2008 LJN BF0802 Hulpverlening onder de maat
Hof Leeuwarden, 14 mei 2008 LJN BD2312 Zorgplicht is meer dan naleven wettelijk voorschrift
Hof Leeuwarden, 10 okt 2007 LJN BB5470 Hof vindt 23 kilo zwaar genoeg
Kant.recht. Utrecht, 06 dec 2007 LJN BC0253 Veiligheidsvoorschriften gelden ook bij haastwerk
Rb Groningen, 25 okt 2007 LJN BB6505
LJN BB6506

Boetes wegens explosie bij onderhoudswerk

HR, 17 april 2007 LJN AZ6717

Werkgever aansprakelijk voor rugletsel

Rb Amsterdam, 30 mei 2007 LJN BA6285 Hoge boete wegens elektrocutie
Ktr Rotterdam, 05 dec 2006 LJN AZ4533

Bedrijf moet zich aan de eigen regels houden

HR, 31 maart 2006 LJN AU6092

Hoge Raad komt tot gedeelde aansprakelijkheid in asbestzaak.

Hof Arnhem, 27 juni 2006 JAR 2006, 209

Minder salaris na sportblessures

Rb Alkmaar, 12 juli 2006 LJN AY3785 Een wespennest
Rb Breda, 24 mei 2006

LJN: AX4375; AX4430

LJN: AX4365; AX4435

Veroordelingen in strafzaak rond steigerongeval Amercentrale
Hof Den Haag, 03 febr 2006 LJN AV4680 Ontslag wegens agressie op de werkvloer
RvS, 01 febr 2006 LJN AV0978 Voldoende BHV-ers moeten binnen twee minuten inzetbaar zijn
HR, 20 jan 2006 LJN AT6013 Werkgever aansprakelijkheid voor ongeval met gehuurde cementpomp

Rb Haarlem, 30 nov 2005

LJN AU7346 Boete voor gemeente na fatale brand mag van rechter
HR, 25 nov 2005 LJN AT8782

Nader onderzoek nodig voor antwoord op verjaring asbestzaak

HR, 11 nov 2005  JAR 2005, 287 Waarschuwing voor gevaar machine niet voldoende